หลักสูตร เสียงสำหรับงานอุตสาหกรรม (1 วัน)

– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียง และการได้ยิน (Fundamental of noise)

– การเลือกใช้อุปกรณ์วัดเสียงให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (Acoustic measuring equipment suitable for work place)

– เทคนิคการวัดเสียง การสอบเทียบเครื่องมือวัด และการแปรผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Acoustical measurement and calibration)

– กฎหมาย และมาตรฐาน เกี่ยวกับเสียงในงานอุตสาหกรรม และเสียงรบกวน (Noise standard)

– การวิเคราะห์แหล่งกำเนิดเสียง (Sound source location)

– การจัดทำแผนที่เสียง (Noise mapping

– แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียงในการจัดการเรื่องเสียงในงานอุตสาหกรรม (Noise prediction for industry)

– คุณสมบัติทางอคูสติกส์ของวัสดุ (Acoustic material)
– เทคนิคการป้องกันเสียงในงานอุตสาหกรรม (Soundproofing for industrial noise)

รูปบรรยากาศภายในงานค่ะ